Punycode Đổi Trực Tuyến

Web là một phương pháp chuyển chữ trung quốc vào một chuỗi các nhân vật chứa chỉ truyền hình cụ thể là 26 cái của các chữ cái Latin (a-z) số (0-9) và một dấu gạch nối nhân vật (37 nhân vật trong tổng số).

Nhập tên miền để chuyển đổi, ví dụ: MySite.RF

Xa lạ